RSS

Konkurs za prakse u Javnim preduzećima u Republici Srbiji za 2014 godinu

21 mar

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и Универзитет у Београду, Универзитету Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Нишу и Универзитету Новом Пазару расписују

КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕУ ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ЈАВНОЈ АГЕНЦИЈИ-НЕЗАВИСНОМРЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ, ОРГАНИМА У САСТАВУ МИНИСТАРСТВА, СТРУЧНИМ УСТАНОВАМА И НЕЗАВИСНОМ РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ

Позивају се студенти завршних година и апсолвенти следећих високообразованих институцијау Републици Србији:

Универзитет у Београду, Машински факултет Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду, Електротехнички факултет Универзитет у Београду, Географски факултет Универзитет у Београду, Шумарски факултет Универзитет у Београду, Биолошки факултет Универзитет у Београду, Физички факултет Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду, Грађевински факултет Универзитет у Београду, Економски факултет Универзитет у Београду, Правни факултет

Универзитет у Београду, Математички факултет Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Универзитет у Београду, Факултет политичких наука Универзитет у Београду, Филозофски факултет Универзитет у Београду, Хемијски факултет Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Универзитет у Београду, Филолошки факултет Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Универзитет у Новом Саду,Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду,Економски факултет у Суботици

Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитет у Нишу, Електронски факултет Универзитет у Нишу, Економски факултет

Универзитет у Нишу, Правни факултет Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду

Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко уметнички факултет,Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку Универзитет у Новом Пазару, Департман за техничке наука Универзитет у Новом Пазару, Департман за економске наука

Преглед места радне праксе и тражених профила студената:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ КРАЉЕВО

Позиција/Сектор: Сектор за управљање и планирање конзума – 2 кандидата, управа у Краљеву Услови: студент Електротехничког факултета или Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, познавање рада на рачунару

Опис послова: уз надзор инжењера за управљање, ради на плану рада одељења, израђује одговарајуће анализе догађаја у дистрибутивном систему,сређује погонску документацију о раду одељења, израђује одговарајуће анализе догађаја у дистрибутивном систему

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Сектор за планирање и анализу – 2 кандидата, Управа у Краљеву Услови:студенти Економског факултета у Београду, Крагујевцу и Нишу, познавање рада на рачунару

Опис послова: припремање и израда извештаја за ЈП ЕПС и огранке Друштва; израда анализа и обезбеђивање информација за различите кориснике у оквиру Друштва; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Центар за набавке – 2 кандидата, Управа у Краљеву Услови: студенти Правног факултета у Београду, Крагујевцу и Нишу, познавање рада на рачунару

Опис послова: обављање правних послова везаних за примену Закона о јавним набавкама добара, услуга и радова за потребе Друштва;обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Служба за планирање и извештавање – 2 кандидата, Управа у КраљевуУслови: Факултет организационих наука Београд, познавање рада на рачунару

Опис послова: праћење и примена прописа из области набавки; праћење података о стању залиха за потребе планирања набавки;вођење евиденција и документације за потребе осигурања; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Кабинет – 2 кандидата, Управа у Краљеву Услови: Факултет политичких наука-журналистика,Филолошки факултет у Београду и Крагујевцу, познавање рада на рачунару

Опис послова: реализација PR активности које организује оснивач Друштва; израда аката у оквиру екстерне кореспонденције за потребе директора и заменика директора Друштва; креирање интернет и интранет сајтова Друштва и старање о њиховој ажурности

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА AРАНЂЕЛОВАЦ“

Позиција/Сектор: Инжењер за припрему техничке документације – 1 кандидат, АранђеловацУслови: Електротехнички факултет-смер енергетике, познавање рада на рачунару Опис послова: Опис и обим послова биће одређени одмах по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за одржавање – 1 кандидат, Аранђеловац Услови:Електротехнички факултет-смер енергетике, познавање рада на рачунару Опис послова: Опис и обим послова биће одређени одмах по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат,Аранђеловац Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару Опис послова: Опис и обим послова биће одређени одмах по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за сиситемску подршку – 1 кандидат, АранђеловацУслови: Факултет организационих наука, познавање рада на рачунару Опис послова: Опис и обим послова биће одређени одмах по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Стручни сарадник за план и анализу – 1 кандидат, АранђеловацУслови: Економски факултет, познавање рада на рачунару Опис послова: Опис и обим послова биће одређени одмах по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: инжењер за припрему припрему докуменатције, развој и надзор – 1 кандидат,погон Топола Услови: Електотехнички факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: Израда и вођење тех.документације, израда елабората за решавање имовинско правних односа, праћење и увођење нових технологија и опреме. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца; Дефинисање предлога одлука правна обрада свијх врста уговора , праћење судске праксе

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: сарадник за правне и опште послове – 1 кандидат, погон Топола Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: дефинисање предлога одлука правна обрада свијх врста уговора , праћење судске праксе

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

 

Autocad -Saša Mihajlović

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО“

Позиција/Сектор: Инжењер за одржавање ниског напона – 3 кандидата,Ваљево Услови: Електотехнички факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: Израда и вођење техничке документације; израда годишњег плана; праћење техничких губитака у систему;планирање развоја дистрибутивне мреже

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат,Ваљево Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: Утужење купаца; сачињавање уговора; израда нормативних аката.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Стручни сарадник за план и анализу – 1 кандидат,Ваљево Услови: Економски факултет

Опис послова: Припрема елемената за сачињавање плана; учешће у изради оперативних планова; анализа остварених резултата пословања

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Стручни сарадник за системску подршку и телекомуникације – 1 кандидат, ВаљевоУслови: Електротехнички факултет-информатика и телекомуникације, познавање рада на рачунару

Опис послова: Учешће у изради пројеката ИС огранка; израда извештаја за огранак; контролисање рада система уз одговорност за хардверску исправност система.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА“

Позиција/Сектор: Сектор за одржавање – 1 кандидат, Јагодина Услови:Електротехнички факултет, познавање рада на рачунару Опис послова:обим и опис посла биће одређен по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: техничка служба – 1 кандидат, погон Параћин Услови:Електротехнички факултет, познавање рада на рачунару Опис послова:обим и опис посла биће одређен по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: техничка служба – 1 кандидат, погон Ћуприја Услови:Електротехнички факултет, познавање рада на рачунару Опис послова:обим и опис посла биће одређен по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: пословница Свилајнац – 1 кандидат Услови:Електротехнички факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: обим и опис посла биће одређен по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: пословница Деспотовац– 1 кандидат Услови:Електротехнички факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: обим и опис посла биће одређен по ступању на праксу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО“

Позиција/ сектор: – инжењер за енергетику, Техничка служба– 1 кандидат, Нова ВарошУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку

Опис послова: обављање рачуноводствених послова и послова плана и анализе извештаја о пословању; израда и вођење техничке документације Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за логистику огранка, Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат,Краљево Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару Опис послова: правна обрада свих врста уговора; праћење судске праксе; израда извештаја из делокруга огранка

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за одржавање, Инжењер за одржавање високог и средњег напона -1кандидат, Краљево Услови: Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: учешће у изради годишњег плана одржавања ЕЕО; израда и вођење техничке документације; израда планова и извештаја редовног одржавања; праћење извршења ремоната и учешће у доношењу мера за повећање поузданости мреже,

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за одржавање, Инжењер за одржавање ниског напона – 1 кандидат,Краљево Услови: : Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: учешће у изради годишњег плана одржавања ЕЕО; израда и вођење техничке документације; израда планова и извештаја редовног одржавања; праћење извршења ремоната и учешће у доношењу мера за повећање поузданости мреже,

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за енергетику и инвестиције, Инжењер за припрему техничке документације – 1 кандидат,Краљево Услови: : Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: израда и вођење техничке документације; праћење израде техничке документације (када техничку документацију раде трећа лица) и сарадња при њеној изради давањем потребних података у току израде; контрола квалитета урађене техничке документације

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за одржавање, Самостални инжењер за мерење – 1 кандидат, КраљевоУслови: Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: одржавање мерних уређаја у ТС 110/Х, 35/Х и Х/0,42 kV; праћење извршења ремоната и учешће у доношењу мера за повећање поузданости опреме; контрола извршења плана одржавања, анализа стања и поузданости опреме и предузимање мера за повећање њене поузданости

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за ЕФП, Самостални сарадник за књиговодство – 1 кандидат,Краљево Услови: економски факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: стара се о тачном, уредном и ажурном вођењу пословних књига уз правилну примену контног плана; врши усаглашавање потраживања и обавеза (ИОС); контира и припрема налоге за главну књигу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Служба за информатику, Инжењер за системску подршку – 1 кандидат,Краљево Услови: Факултет организационих наука

Опис послова: дефинисање информатичких захтева корисника за израду нових и доградњу постојећих апликација и реализовање истих у сарадњи са Центром за информатику; учествовање у изради пројеката ИС огранка; израда извештаја по потреби за огранак.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Сектор за трговину електричном енергијом, Стручни сарадник за претплатничке односе – 1кандидат, Краљево Услови: економски факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: врши сређивање и расподелу читачких листа; врши пријем, контролу и наношење стања из читачких листа; разврстава обрачуне за групу купаца домаћинство и врши њихову расподелу за разношење; књижи уплате у оквиру групе купаца домаћинство, прима странке и решава њихове усмене и писане рекламације применом важећих прописа и цена.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Служба за економско-комерцијалне послове и трговину електричном енергијом, Самостални стручни сарадник за економске послове – 1 кандидат, погон Врњачка бања Услови: економски факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: учествује у изради анализа и извештаја о пословању; прати и стара се о поштовању прописа и општих аката Друштва у раду одсека; стара се о тачном, уредном и ажурном вођењу пословних књига

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Одељење информатике, Водећи инжењер за информатику – 1 кандидат,Врњачка бања Услови: Факултет организационих наука

Опис послова: организовање рада на пословима информатике у погону; сагледавање потреба погона за развојем и унапређењем информатике и реализовње истих у сарадњи са Центром за информатику; одговорност за заштиту података, рокове и тачност података

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Техничка служба, Водећи инжењер за одржавање – 1 кандидат, погон Врњачка бања Услови: Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: израда и вођење техничке документације; израда планова и извештаја редовног одржавања; праћење извршења ремоната и учешће у доношењу мера за повећање поузданости мреже

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Служба за логистику погона, Стручни сарадник за правне и опште послове – 1 кандидат, погон Врњачка бања Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару Опис послова: правна обрада свих врста уговора; праћење судске праксе; израда извештаја из делокруга огранка

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Служба за економско-комерцијалне послове и трговину електричном енергијом, Самостални стручни сарадник за економске послове – 1 кандидат, погон Рашка Услови: економски факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: учествује у изради анализа и извештаја о пословању; прати и стара се о поштовању прописа и општих аката Друштва у раду одсека; стара се о тачном, уредном и ажурном вођењу пословних књига

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Одељење информатике, Водећи инжењер за информатику – 1 кандидат,погон Рашка Услови: Факултет организационих наука

Опис послова: организовање рада на пословима информатике у погону; сагледавање потреба погона за развојем и унапређењем информатике и реализовње истих у сарадњи са Центром за информатику; одговорност за заштиту података, рокове и тачност података

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Служба за логистику погона, Стручни сарадник за правне и опште послове – 1 кандидат,погон Рашка Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару Опис послова: : правна обрада свих врста уговора; праћење судске праксе; израда извештаја из делокруга огранка

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Техничка служба, Водећи инжењер за одржавање – 1 кандидат, погон Рашка Услови: Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: израда и вођење техничке документације; израда планова и извештаја редовног одржавања; праћење извршења ремоната и учешће у доношењу мера за повећање поузданости мреже

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/Сектор: Техничка служба, Водећи инжењер за енергетику – 1 кандидат, погон Рашка Услови: Електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару

Опис послова: учешће у изради годишњег плана; израда и вођење техничке документације; израда планова и извештаја; праћење енергетског конзума на основу добијених енергетских величина од сектора за управљање, сектора за одржавање и пословница

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ“

Позиција/ Сектор: Инжењер за одржавање ниског напона – 2 кандидата, Крушевац Услови:Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку , познавање рада на рачунару

Опис послова: Израда и вођење техничке документације; израда годишњег плана; праћење техничких губитака у систему; планирање развоја дистрибутивне мреже.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат,Крушевац Услови: Правни факултет, познавање рада на рачунару Опис послова: Утужење купаца; сачињавање уговора; израда нормативних аката.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за системску подршку и телекомуникације – 1 кандидат, Крушевац Услови:Електротехнички факултет, смер информатика или Факултет техничких наука у Чачку , познавање рада на рачунару

Опис послова: Учешће у изради пројеката ИС огранка; израда извештаја за огранак; контролисање рада система уз одговорност за хардверску исправност система.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за план и анализу – 1кандидат Услови: Економски факултет

Опис послова: Припрема елемената за сачињавање плана; учешће у изради оперативних планова; анализа остварених резултата пословања.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Технички систем огранка, Сектор за управљање – 1 кандидат, огранак у Лазаревцу Услови: електротехнички факултет

Опис послова: организовање, припрема и координирање рада у одељењу оперативне енергетике, израда годишњег плана, израда и вођење техничке документације, израда планова и извештаја, прикупљање и анализа енергетских величина и покретање неопходних активности,праћење и анализа прекида на подручју огранка, анализирање ефеката хаваријских ограничења, праћење техничких губитака у дистрибутивном систему на подручју огранка и предлагање решења за њихово смањење, праћење развоја преносне мреже и извора електричне енергије на подручју огранка, планирање развоја дистрибутивне мреже, прикупљање и обрада података о физичком обиму мреже,вођење и обрада статистичких података о кваровима ВН и СН мреже, праћење и предлагање решења за примену нових техничких прописа и стандарда, дефинисање и спровођење оптималног уклопног стања, прорачун токова снага, правовремено и рационално планирање изградње нових објеката, рад у стручним комисијама, старање о примени личних заштитних средстава и опреме и мера заштите на раду

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛОЗНИЦА“

Позиција/ Сектор: стручни сарадник за заштиту животне средине – 1 кандидат,Лозница Услови: Факултет техничких наука

Опис послова: учествује у изради планова и програма за заштиту и санацију животне средине; организује пословне дезинсекције,дератизације и дезинсекције

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: стручни сарадник за правне послове– 1 кандидат,Лозница Услови: Правни факултет Опис послова: утужење купаца;сачињавање уговора; израда нормативних аката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: инжењер за софтвер– 1 кандидат,Лозница Услови: Електротехнички факултет

Опис послова: учествовање у изради пројеката ИС огранка; отклањање грешака у апликативном софтверу Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: стручни сарадник за план и анализу – 2 кандидата,Лозница Услови: Економски факултет

Опис послова: припремање и израда планова (оперативног, годишњег и средњерочног); утврђивање поступка и рокова за израду појединих планова огранака; координација са осталим огранцима при изради појединачних планова

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: инжењер заразвој – 1 кандидат,Лозница Услови: Електротехнички факултет

Опис послова: организовање и припрема и координирање рада у Служби за инвестиције; израда и вођење техничке докуменатције; контрола извршења плана, анализа стања; израда годишњег плана

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НОВИ ПАЗАР“

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат,Нови Пазар Услови: Правни факултет Опис послова: Утужење купаца,сачињавање уговора, израда нормативних аката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за план и анализу – 1 кандидат, Нови Пазар Услови: економски факултет

Опис послова: Припрема елемената за сачињавање плана, учешће у изради оперативних планова, анализа остварених резултата пословања

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор:Инжењер за одржавање ниског напона– 1 кандидат, Нови Пазар Услови: Електротехнички факултет

Опис послова: Израда и вођење техничке документације, израда годишњег плана, праћење техничких губитака у систему, планирање развоја дистрибутивне мреже.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Инжењер за софтвер – 2 кандидата, Нови Пазар Услови: Електротехнички факултет

Опис послова: дефинисање информатичких захтева корисника из огранка за израду нових и доградњу постојећих апликација и реализовање истих у сарадњи са Дирекцијом за информационе технологије, учествовање у изради пројеката ИС огранка, израда извештаја по потреби за огранак, отклањање грешака у апликативном софтверу, пружање подршке корисницима ИС у раду са апликативним пројектима и обучавање запослених у огранку, контролисање рада система и одговорност за софтверску исправност система, сарадња са Центром за информатику на превентивном и интервентном одржавању система, ради на заштити података и система од хаварија и неовлашћеног приступа, контролисање и администрирање LAN и WAN мреже у огранку

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат,Тутин Услови: Правни факултет Опис послова: Утужење купаца,сачињавање уговора, израда нормативних аката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Инжењер за одржавање ниског напона– 1 кандидат,Тутин Услови: Електротехнички факултет

Опис послова: Израда и вођење техничке документације, израда годишњег плана, праћење техничких губитака у систему, планирање развоја дистрибутивне мреже.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК“

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у сектору за логистику– 1 кандидат

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Правном факултету у Крагујевцу Опис послова: вођење евиденције документације за сектор логистике

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у сектору за економско- финансијке послове – 1 кандидатУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Еконмском факултету у Крагујевцу Опис послова: вођење евиденције документације у сектору за економско- финансијке послове

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у служби за информатику – 1 кандидат

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку Опис послова: вођење евиденције документације у служби за информатику

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у сектору за управљање – 1 кандидат

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку Опис послова: вођење евиденције документације у сектору за управљање

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТОРДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ“

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у сектору за одржавање – 2 кандидата

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Електротехничком факулетету у Београду или Факултету техничких наука у Новом Саду и Факултету техничких наука у Чачку

Опис послова: вођење евиденције документације у сектору за одржавање и упознавање са пословањем

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у служби за економске послове – 1 кандидат Услови:студенти завршне године или VII/1 степен на Економском факулетету у Београду Опис послова: вођење евиденције документације у служби за економске послове

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у служби за информатику – 2 кандидата

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Електротехничком факултету у Београду и Факултету организационих наука у Београду Опис послова: вођење евиденције документације у служби за информатику

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у служби за пране и опште послове – 1 кандидатУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Правном факултету у Београду Опис послова: вођење евиденције документације у служби за правне и опште послове

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

ОГРАНАК ОДМАРАЛИШТЕ „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у служби за економско- комерцијалне послове – 1 кандидат

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Економском факултету у Крагујевцу или Економском факултету у Београду или Факултету техничких наука у Чачку Опис послова: вођење евиденције документације у служби за економско- комерцијалне послове

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник у служби за правне послове – 1 кандидат

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Правном факултету у Крагујевцу или Правном факултету у Београду или Факултету техничких наука у Чачку Опис послова: вођење евиденције документације у служби за правне послове

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ“

Позиција/ сектор: – аналитичар у техничкој служби– 2 кандидата, погон Пожега Услови:студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку

Опис послова: израда и вођење техничке документације; израда годишњег плана; праћење техничих губитака у систему; планирање развоја дистрибутивне мреже

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник за правне послове– 1 кандидат, Пожега

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку или Правном факултету у Крагујевцу Опис послова: правна обрада свих врста уговора; праћење судске праксе

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник за економске послове– 1 кандидат, погон Пожега

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Економском факултету у Крагујевцу или Правном факултету у Крагујевцу Опис послова: вођење евиденције документације за одељење еконoмских послова

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – инжењер за енергетику– 1 кандидат, погон Косјерић

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку

Опис послова: израда и вођење техничке документације; израда годишњег плана; праћење техничих губитака у систему; планирање развоја дистрибутивне мреже

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник за економске послове– 1 кандидат, Бајина баштаУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Економском факултету у Крагујевцу

Опис послова: рачуноводствени послови; израдада нализа извештаја о пословању; ажурно вођење рачуноводствених послова

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – стручни сарадник за правне и опште послове– 1 кандидат, Бајина баштаУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Правном факултету у Крагујевцу

Опис послова: дефинисање предлога одлука; правна обрада свих врста уговора; праћење судске праксе

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – инжењер за енергетику, Техничка служба– 1 кандидат, Бајина баштаУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку

Опис послова: обављање рачуноводствених послова и послова плана и анализе извештаја о пословању; израда и вођење техничке документације

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – инжењер за информатику– 1 кандидат, Бајина башта

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету техничких наука у Чачку

Опис послова: организовање рада на пословима информатике у погону; сагледавање потребе погона за развојем и унапређењем информатике и реализација исте

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар у служби за ЕКП и трговину електричном енергијом– 1 кандидат,Ариље Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Економском факултету у Крагујевцу

Опис послова: обављање рачуноводствених послова и послова плана и анализе извештаја о пословању

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Сектор за одржавање, инжењер за заштиту – 1 кандидат,Ужице Услови: Електротехнички факултет, Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Одржавање система и извора беспрекидног помоћног напајања, Одржавање и подешавање мерно-заштитних уређаја,Израда годишњег плана и вођење техничке документације, Израда планова и рад на смањењу губитака, Контрола извршења плана одржавања, Предлог набавке и требовање потребног материјала и опреме

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Сектор за енергетику и инвестиције, електроинжењер за инвестиције и развој – 1кандидат, Ужице Услови: Електротехнички факултет, Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Израда и вођење техничке документације и контрола урађене документације, Праћење и реализација инвестиција од почетка до краја, Увођење извођача радова у посао, Вођење грађевинског дневника,грађевинске и инспекцијске књиге у току реализације инвестиције, Снимање локација и траса изграђених објеката, Израда окончаних ситуација

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Сектор за управљање, инжењер за оперативну енергетику – 1кандидат, Ужице Услови: Електротехнички факултет и Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Израда планова и вођење техничке документације, Праћење и анализа прекида на подручју огранка, Анализирање ефеката хаваријских ограничења, Праћење техничких губитака и предлагање решења за њихово смањење, Планирање развоја дистрибутивне мреже, Дефинисање и спровођење оптималног уклопног стања, Прорачун токова снаге

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Сектор за логистику огранка, Стручни сарадник за правне послове – 2кандидата, Ужице Услови: Правни факултет Опис послова: Утужење купаца, сачињавање уговора, израда појединачних аката.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Сектор за економско-финансијске послове, Стручни сарадник за план и анализу – 1кандидата, Ужице Услови: Економски факултет

Опис послова: Припрема елемената за сачињавање плана, учешће у изради оперативних планова, анализа остварених резултата пословања.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Техничка служба – 2 кандидата, погон Прибој Услови: Електротехнички факултет, Факултет техничких наука или Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, познавање рада на рачунару

Опис послова: израда и вођење техничке документације, израда техничких решења дистрибутивног система, сређује погонску документацију о раду одељења, израђује одговарајуће анализе догађаја у дистрибутивном систему, обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Служба за ЕКП и трговину ел.енергијом – 2 кандидата,Прибој Услови: Економски факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: обављање рачуноводствених послова и послова плана и анализе, израда извештаја о пословању, прати и стара се о поштовању прописа и општих аката, обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Служба за логистику погона- 1 кандидат,Прибој Услови: правни факултет, познавање рада на рачунару

Опис послова: утужење купаца, сачињавање уговора, израда нормативних аката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Инжењерзаприпремутехничкедокументације‐ 1 кандидат, Пријепоље

Услови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку Опис послова: праћење израде техничке документације (када техничку документацију раде трећа лица) и сарадња при њеној изради., учешће у

припреми техничке докуметације, прибављање одобрења за изградњу и пријава почетка радова на инвестицији и реконструкцији,обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и подноси му извештај на начин и у роковима које он одреди,

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Инжењер за енергетику – 1 кандидат, Пријепоље Услови:Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку Опис послова: обим и опис послова одредиће се на почетку праксе

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат, Пријепоље Услови: Правни факултет Опис послова: утужење купаца, сачињавање уговора, израда појединачних аката.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за економске послове – 1 кандидат,Пријепоље Услови: Економски факултет Опис послова: обим и опис послова одредиће се на почетку праксе

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Водећи инжењер за припрему документације,развој и надзор – 1 кандидат, погон Чајетина Услови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку Опис послова:Рад у Техничкој служби Погона на пословима припреме инвестиционо-техничке документације

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Погонски инжењер за развој и надзор – 1 кандидат, погон ЧајетинаУслови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Рад у Техничкој служби Погона на пословима припреме инвестиционо-техничке документације

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Водећи инжењер за одржавање – 1 кандидат, погон ЧајетинаУслови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Рад у Техничкој служби Погона на пословима припреме инвестиционо-техничке документације

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Виши погонски инжењер за одржавање – 1 кандидат, погон Чајетина Услови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Рад у Техничкој служби Погона на пословима одржавања електроенергетских објеката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Инжењер за техничке послове у продаји – 1 кандидат,погон Чајетина Услови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Рад у служби за економско-комерцијалне послове и трговину електричном енергијом у Погону на пословима продаје и наплате електричне енергије

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Погонски инжењер за техничке послове у продаји – 1 кандидат, погон Чајетина Услови: Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: Рад у служби за економско-комерцијалне послове и трговину електричном енергијом у Погону на пословима продаје и наплате електричне енергије

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ Сектор: Техничка служба – 2 кандидата, погон Ариље Услови:Електротехнички факултет или Факултет техничких наука у Чачку

Опис послова: израда и вођење техничке документације, израда техничких решења дистрибутивног система, сређује погонску документацију о раду одељења, израђује одговарајуће анализе догађаја у дистрибутивном систему

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

 

Biznis paket

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП“ д.о.о Кладово

Позиција/Сектор: Инжењер за машинску опрему – 1 кандидат, Огранак „Власинске ХЕ, СурдулицаУслови: Машински факултет – студијски програм: хидроенергетика или производно машинство;

Опис послова: Обављање послова на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и помоћних објаката у Огранку“Власинске ХЕ“; учествовање у раду на експертизи погонских догађаја и кварова и давање упутства за отклањање истих; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за машинску опрему – 1 кандидат, Огранак ХЕ „Пирот“

Услови: Машински факултет – студијски програм: хидроенергетика или производно машинство; Опис послова: Обављање послова на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и помоћних објеката у Огранку ХЕ „Пирот“;

обављање експертизе погонских догађаја и кварова и давање упутства за отклањање истих; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за електро опрему – 1 кандинат, Огранак ХЕ „Пирот“, Пирот; Услови:Електротехнички факултет/ Електронски факултет; студијски програм – енергетика;

Опис послова: Обављање послова на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и помоћних објеката у Огранку ХЕ „Пирот“;обављање експертизе погонских догађаја и кварова и давање упутства за отклањање истих; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за машинску опрему – 2 кандидата, Огранак ХЕ „Ђердап 2“, Неготин;Услови: Машински факултет; студијски програм: хидроенергетика и производно машинсктво;

Опис послова: Обављање послова на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и помоћних објеката у Огранку ХЕ „Ђердап 2“; учествовање у раду на експертизи погонских догађаја и кварова и давање упутства за отклањање истих; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за електро опрему – 2 кандидата, Огранак ХЕ „Ђердап 2“, Неготин;Услови: Електротехнички факултет/ Електронски факултет; студијски програм – енергетика;

Опис послова: Обављање послова на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и помоћних објеката у Огранку ХЕ „Ђердап 2“;обављање експертизе погонских догађаја и кварова и давање упутства за отклањање истих; израђивање планова и програма радова и обављање контроле;издавање налога за набавку увозне и домаће опреме и резервних делова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за машинску опрему – 2 кандидата, Огранак ХЕ „Ђердап 1“, Кладово;Услови: Машински факултет; студијски програм: хидроенергетика или производно машинство;

Опис послова: Обављање послова машинске струке на пословима одржавања у складу са техничким упутствима и важећим прописима;испитивање, праћење, обрађивање и анализирање рада уређаја, постројења и опреме и иницирање мера и радње везане за одржавање и побољшање; рад на експертизи погонских догађаја и кварова; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

 

1000 studentskih praksi-saša mihajlović

Позиција/Сектор: Инжењер за електро опрему – 2 кандидата, Огранак ХЕ „Ђердап 1“, Кладово;Услови: Електротехнички факултет/ Електронски факултет; студијски програм: енергетика;

Опис послова: Обављање послова електро струке на пословима одржавања у складу са техничким упутствима и важећим прописима;испитивање, праћење, обрађивање и анализирање рада уређаја, постројења и опреме и иницирање мера и радње везане за одржавање и побољшање; рад на експертизи погонских догађаја и кварова; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за електро опрему – 1 кандидат, огранак „Власинске ХЕ“, Сурдулица;Услови: Електротехнички факултет/ Електронски факултет; студијски програм: енергетика;

Опис послова: Обављање послова на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и помоћних објаката у Огранку„Власинске ХЕ“; учествовање у раду на експертизи погонских догађаја и кварова и давање упутствава за отклањање истих; обављање и других послова по налогу ментора;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

 

Sportindeks.rs

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА – РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ Д.О.О,ЛАЗАРЕВАЦ

Позиција/Сектор: Технолог за машинску обраду – 1 кандидат, Огранак „Колубара-Метал“, Профитни центар производња и регенерација,Вреоци; Услови: Машински факултет; Опис послова: Израда технолошких поступака за сложене и средње сложене машинске делове и склопове по налогу руководиоца службе и главног

технолога за обраду за рад у тиму; израђивање извештаја из области вибродијагностике;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Технолог за челичне конструкције – 1 кандидат, Огранак „Колубара-Метал“, Профитни центар производња и регенерација, Вреоци; Услови: Машински факултет;

Опис послова: Израда технолошких поступака за сложене и средње сложене склопове челичних конструкција по налогу и упутству руководилаца службе и главног технолога за челичне конструкције за рад у тиму;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Рударски инжењер у оперативи – 5 кандидата, Огранак „ ПОВРШИНСКИ КОПОВИ БАРОШЕВАЦ“, Погон„Тамнава-западно поље“, Каленић; Услови: Рударско-геолошки факултет; пожељан смер: Рударско инжењерство; пожељан модул:Површинска експлоатација лежишта минералних

сировина; може и: Припрема минералних сировина;

Опис послова: Послови у рударској оперативи на копу према договору са помоћником управника копа; Контрола, вођење евиденције на копу (диспечерски извештаји, дневници багера и сл.);

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Рударски инжењер у оперативи – 5 кандидата, Огранак „ ПОВРШИНСКИ КОПОВИ БАРОШЕВАЦ“, Погон „Поље Д“,Барошевац; Услови: Рударско – геолошки факултет; Рударско инжењерство; модули: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина; рударска мерења; механизација у рударству; Опис послова: Послови у рударској оперативи на копу према договору са помоћником управника копа; контрола, вођење евиденције на копу

(диспечерски извештаји, дневнице багера и сл.);

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

 

du-ju-spik-biznis

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТРАНСНАФТА“

Позиција/ Сектор: Инжењер за одржавање – 1 место, Функција за техничке послове, Терминал- Нови Сад Услови: Студент машинског, рударско-геолошког или електротехничког факултета, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

Опис послова: учествовање у реализацији и контроли реализације планова и трошкова у области превентивног, корективног и интервентног одржавања опреме, уређаја и инсталација, предлаже режиме коришћења, одржавања и замене опреме, уређаја и инсталација; контролише и спроводи реализацију активности на периодичним испитивањима и контролним прегледима постојеће и нове опреме, уређаја и инсталација; обезбеђује извршење свих врста услуга од стране других извођача за потребе инвестиционог и текућег одржавања; врши надзор радова од стране других извођача радова; предлаже идејна решења у области реконструкције и прерада опреме, уређаја и инсталација; израђује предлоге и дефинише захтеве за набавку и израду опреме, уређаја и других основних средстава; учествује у анализирању узрока отказа опреме; израђује месечне, периодичне и годишње анализе и извештаје о реализацији планова и трошкова из свог делокруга рада; учествује у изради, изменама и анализи примене прописа у области ЗНР; одговара за погонску кондицију опреме и постројења на траси нафтовода и продуктовода

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ Сектор: Инжењер за припрему и надзор машинских радова – 1 кандидат; Сектор за инвестиције, Функције за развој и инвестиције, Нови Сад/Београд Услови: Студент машинског факултета-процесно машинство , познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

Опис послова: Обука везана за израду планова рада и припреме послова у Сектору, Обука за вршење надзора и стручне контроле над пословима у оквиру Сектора, Обука за вршење стручне контроле плана инвестиционе изградње и плана инвестиционог одржавања,Обука за припрему и вршење надзора над активностима на реализацији уговора и активности на градилишту, Упознавање са прописима,стручном литературом и техничким достигнућима из делокруга рада сектора.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Сарадник за контролинг, Функција за финансијско-економске послове – 1 кандидат

Услови: студент Економског факултета, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару Опис послова: учествовање у припреми Процедуре за израду годишњег програма пословања; припремање подлога за израду годишњих програма

пословања; прикупљање и обрада података као и израда извештаја неопходних за доношење одлука менаџмента везаних за програм пословања;израда финансијских планова као и дизајнирање и израда годишњих програма пословања у сарадњи са осталим функцијама; припремање подлога за израду планова набавке; дизајнирање и израда годишњих и периодичних извештаја и кључних показатеља пословања; анализа и интерпретација финансијских и оперативних података; финансијско планирање и предвиђање; припрема Ad hoc финансијске анализе; израда брзих и табеларних извештаја; припрема презентација за предузеће; припрема и контрола извештаја за менаџмент; попуњавање образаца Републичког завода за статистику из домена финансија;корисник МS Dynamics CO модула; учествовање у изради табела којима се регулише цена коришћења система за транспорт нафте нафтоводима;учествовање у радним групама везаним за развој и имплементацију пословних решења;

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за заштиту животне средине – 1 кандидат, Функција за системску подршку,Панчево Услови: студент Факултета техничких наука, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

Опис послова: прати израду свих врста елабората и документације из области заштите животне средине; прати анализирање могућих опасности са аспекта заштите животне средине; праћење прописа из области заштите животне средине, и њихова имплементација у пословање Предузећа; прати најновија достигнућа из области заштите животне средине; одлази на терен и прати стање животне средине у околини енергетских објеката и других објеката Предузећа

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку. Позиција/ Сектор: Стручни сарадник за правне послове – 1 кандидат, Функција за правне послове Услови: студент Правног факултета, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

Опис послова: обавља опште правне послове из делокруга сектора; обавља нормативно-правне послове; учествује у изради уговора са трећим лицима; обавља правне послове из делокруга сектора; припрема материјале за седнице органа предузећа; израђује записнике са седница органа предузећа и стара се о достави материјала и одлука органа предузећа; обавља потребну комуникацију усмену, и писану, у

организацији седница органа предузећа

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Инжењер за припрему и надзор машинских радова – 1 кандидат, Сектор за инвестиције, Функције за развој и инвестиције Услови: студент Машинског факултета, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару Опис послова: Обука везана за израду планова рада и припреме послова у Сектору, Обука за вршење надзора и стручне контроле над пословима у

оквиру Сектора, Обука за вршење стручне контроле плана инвестиционе изградње и плана инвестиционог одржавања, Обука за припрему и вршење надзора над активностима на реализацији уговора и активности на градилишту, Упознавање са прописима, стручном литературом и техничким достигнућима из делокруга рада сектора.

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

 

Kontext Ruski jezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“

Позиција/Сектор: Сарадник финансијских аранжмана и пласмана – 2 кандидата, Функција финансијских послова, У Београду и Новом Саду Услови: студент Економског факултета, познавање рада на рачунару Опис послова: анализира и прати приливе и одливе средстава за значајније купце и добављаче; стара се о роковима доспећа потраживања и обавеза

по основу инструмената обезбеђења плаћања; обезбеђује потребну документациону основу у реализацији уговорених финансијских аранжмана и пласмана; комуницира са банкарским институцијама

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: инжењер-самостални стручни сарадник – 1 кандидат и геометар-самостални стручни сарадник – 1 кандидат, Функција инвестиција Услови: студенти Факултета техничких наука, Природно-математичког факултета или Машинског факултета, познавање рада на рачунару Опис послова: вођење машинских послова и надзор над изградњом и реконструкцијом објеката; обавља послове помоћног надзорног органа на изградњи гасоводних објеката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: сарадник инжењер за послове софтвера – 2 кандидата, Сектор за IT и телекомуникације, Нови Сад/Београд

Услови: студенти Приордно-математичког факултета, Факултета техничких наука или Факултета организационих наука, познавање рада на рачунару Опис послова: ради на развоју нових програмских решења, усавршавању и одржавању посојећих из области пословног софтвера; обавља снимање стања и дефинише захтеве у вези примене информатике у радном подручју из области пословног софтвера; даје идејна решења и израђује потребну докуменатцију;непосредно ради на реализацији (систем-анализа, програмирање, тестирање, увођење у редовну примену) сложених пројеката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: Функција комерцијалних послова, сарадник – 2 кандидата, Нови Сад/Београд Услови: студент Економског факултета, познавање рада на рачунару

Опис послова: Учествује у припреми и ажурирању података за обрачун цене природног гаса; учествује у припреми документације за разне анализе по питању природног гаса; остварује контакт са потрошачима; прикупња од потрошача потребну документацију, учествује у изради месечних и тромесечних извештаја о природном гасу по категоријама потрошача; учествује у обједињавању докуменатције за решавање рекламације потрошача; учествује у ажурирању списка потрошача

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: сарадник за односе са јавношћу – 1 кандидат, Служба за односе са јавношћу и маркетинг, Нови Сад/Београд Услови:студент Факултета техничких наука, Факултета организационих наука, Факултета политичких наука или Филозофског факултета,познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

Опис послова: организује и уређује израду и пласман пословних информација за јавност; организује и одржава непосредне контакте и сарадњу са свим јавним медијима (штампа, радио, ТВ); организује припрему информација немењених јавности; учествује у реализацији (наменских) рекламних

видео и аудио спотова; рекламних порука у штампи и часописима; организује припрему неопходног информативног материјала; организује контакте и успоставља сарадњу са маркетинг службама јавних медија (штампа, радио, ТВ); организује сарадњу са маркетиншким агенцијама око организовања одређених информативно-пропагандних пројеката предузећа; организује реализацију писаних, фото, аудио и видео материјала о предузећу

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: сарадник млађи инжењер – 2 кандидата, Функција развоја, Одељење за одрживи развој и заштиту животне средине,Нови Сад/Београд Услови: студенти Факултета техничких наука, Природно-математичког факултета или Факултета заштите на раду,познавање рада на рачунару

Опис послова: Обавља инжењерски посао на изради елабората за заштиту животне средине и примену прописа заштите животне средине у развојним пројектима

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: млађи инжењер за транспорт-сарадник – 2 кандидата, Функција техничких послова, Нови Сад/Београд Услови: студенти Факултета техничких наука или Машинског факултета, познавање рада на рачунару

Опис послова: врши контролу и ажурирање стања објеката у власништву Транспортера; врши формирање базе података о траспортном систему и одговоран је за редован унос измена; обавља периодичне прегледе и пуштање у рад нових гасоводних објеката и унутрашњих гасних инсталација

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/Сектор: самостални стручни сарадник – 1 кандидат, Сектор за руковођење ризиком купаца Услови:студент Факултета техничких наука, Економског факултета или Правног факултета, познавање рада на рачунару

Опис послова: води евиденцију о свим активностима које се односе на најважније купце; припрема и ажурира листу купаца који су значајни са аспекта ликвидности предузећа и врши њихову проверу; припрема и ажурира податке потребне за анализу резлтата активирања средстава обезбеђења плаћања; прикупља документацију за формирање досијеа купаца који се третирају као лош пласман

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“

Позиција/ сектор: Сектор за правне послове – 2 кандидата

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Правни факултет Опис послова: израђује уговоре везане за рад и пословање ЈП ЕМС, израђује уговоре о донацијама, спонзорству и хуманитарној помоћи, прати

законодавну регулативу и друга подзаконска акта, обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Сектор за развој људских потенцијала – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Филозофски факултет – Одсек Психологија (Психологија рада, завршна година)

Опис послова: учествује у спровођењу оглашавања и реализацији процеса професионалне селекције кандидата (интерних и екстерних),ажурира базу потенцијалних кандидата (интерних и екстерних), учествује у спровођењу селекционе процедуре (тестирање, процена компетенција, интервју) у складу са законодавном регулативом, асистира у анализи и интеграцији свих релевантних података добијених у току селекционе процедуре обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Сектор за развој људских потенцијала – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Факултет организационих наука – Одсек Mенаџмент

Опис послова: асистира у сарадњи са осталим организационим целинама, у циљу усаглашавања исказаних потреба за стручним усавршавањем са одобреним буџетом и исказаним критеријумима, ажурира сву потребну документацију из делокруга рада Службе,припрема све податке за све релевантне извештаје из домена рада Службе, учествује у организацији интерних и екстерних обука,обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Бор – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: асистира у техничкој припреми и спровођењу редовних прегледа,ремонта и санација, као и код код хитних интервенција, хаварија,

испада, грешака, асистира при техничкој сарадњи са надлежним Секторима, асистира у изради планова за одржавање далековода, пројектних задатака за санацију и реконструкцију далеkоводе, обавља и остале послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Бор – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика

Опис послова: учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреmе и уређаја, прати реализацију планова ремонта и реконструкције, асистира у адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми, ажурира и води техничку документацију о стању ВН опреме обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Београд – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: асистира у техничкој припреми и спровођењу редовних прегледа,ремонта и санација, као и код код хитних интервенција, хаварија,

испада, грешака, асистира при техничкој сарадњи са надлежним Секторима, асистира у изради планова за одржавање далековода, пројектних задатака за санацију и реконструикцију далековода, обавља и остале послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Београд – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: учествује у анализи погонских догађаја, понашања опрене и уређаја, прати реализацију планова ремонта и реконструкције, асистира у

адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми, ажурира и води техничку документацију о станју ВН опреме обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Крушевац – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: асистира у техничкој припреми и спровођењу редовних прегледа,ремонта и санација, као и код код хитних интервенција, хаварија,

испада, грешака, асистира при техничкој сарадњи са надлежним Секторима, асистира у изради планова за одржаванје далековода, пројектних задатака за санацију и реконструикцију далekовода обавља и остале послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Крушевац – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја,прати реализацију планова ремонта и реконструкције, асистира у

адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми, ажурира и води техничку документацију о стању ВН опреме, обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Нови Сад – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика

Опис послова: асистира у техничкој припреми и спровођењу редовних прегледа, ремонта и санација, као и код код хитних интервенција, хаварија, испада,грешака, асистира при техничкој сарадњи са надлежним Секторима, асистира у изради планова за одржаванје далековода, пројектних задатака за санацију и реконструикцију далкеовода, обавља и остале послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Нови Сад – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: учествује у анализи погонских догађаја, понашања опрене и уређаја, прати реализацију планова ремонта и реконструкције, асистира у

адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми, ажурира и води техничку документацију о станју ВН опреме, обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Ваљево – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: асистира у техничкој припреми и спровођењу редовних прегледа,ремонта и санација, као и код код хитних интервенција, хаварија,

испада, грешака, асистира при техничкој сарадњи са надлежним Секторима, асистира у изради планова за одржаванје далековода, пројектних задатака за санацију и реконструикцију далкеовода, обавља и остале послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Дирекција за пренос ел. енергије, Погон подручја преносног система Ваљево – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Електротехнички факултет – Одсек Енергетика Опис послова: учествује у анализи погонских догађаја, понашања опрене и уређаја, прати реализацију планова ремонта и реконструкције, асистира у

адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми, ажурира и води техничку документацију о станју ВН, обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Служба за интерно и екстерно информисање – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Факултет политичких наука – Одсек журналистика Опис послова: врши ликовно-графичку припрему промотивних матријала ЈП ЕМС,фотографише, обрађује и врши припрему фотографија и ажурира

видео записе ЈП ЕМС, учествује у ажурирању књига графичких стандарда, пише текстове и прикупља документацију, обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Самостална служба за возни парк – 1 кандидат, Нови Сад

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Mашински факултет – Одсек Моторна возила Опис послова: прикупља и ажурира потребну, припрема докуентацију за осигурање и регистрацију возила, сачињава распоред ангажовања возача и

возила, повремено управља моторним возилима, обавља остале послове из надлежности организационе јединице

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Самостална служба за возни парк – 1 кандидат, Бор

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Mашински факултет – Одсек Моторна возила Опис послова: прикупља и ажурира потребну документацију, припрема докуентацију за осигурање и регистрацију возила, сачињава распоред

ангажовања возача и возила, повремено управља моторним возилима, обавља остале послове из надлежности организационе јединице

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: Сектор за радноправне послове и нормативу – 1 кандидат

Услови: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Комуникационе и организационе вештине; Тимски рад, Енглески језик – средњи ниво,Правни факултет Опис послова: асистира у изради уговора и анекса, ако и појединачних правних аката из области рада службе, ажурира кадровску евиденцију,

пријављује и по потреби објављује запослена лица ван радног односа, обaвља и друге послове из надлежности целине у којој је распоређен

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА „РЕСАВИЦА“

Позиција/ сектор: – рударски инжењери – 14 кандидата

-правници – 4 кандидата

-економисти – 2 кандидата

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Рударско-геолошком факултету, Правном факултету и Економском факултету Опис послова: у зависности од квалификације, менторским надзором ће бити дефинисан

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Позиција/ сектор: – извршилац из области географије – 1 кандидат, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Географском факултету, смер Просторни планер

Опис послова: анализа простроно- планске документације, одређивање мера заштитте природе, планирање заштита подручја

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: – извршилац из области шумарства – 1 кандидат, Ниш

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Шумарском факултету, смер шумарство

Опис послова: управљање подацима о шумама, анализа планске документације у области шумарства, одређивање мера заштите шума и шумске вегетације, теренски рад, планирање заштите подручја

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: – извршилац из области биодиверзитета – 1 кандидат, Београд Услови:студенти завршне године или VII/1 степен на Билошком факултету, смер биолог

Опис послова: управљање геореференцираним подацима о распрострањењу и бројности биодиверзитета, мониторинг врста и станишта,планирање заштите подручја

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: – извршилац из области геодиверзитета – 1 кандидат, Београд Услови:студенти завршне године или VII/1 степен на Рударско- геолошком факултету

Опис послова: управљање подацима о геодиверзитету и геонаслеђу, теренска истраживања у области геодиверзитета, одређивање мера заштите геодиверзитета, планирање заштите подручја

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција/ сектор: – аналитичар у Националној лабораторији – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Хемијском факултету и Биолошком факултету Опис послова: анализа узорака у Националној лабораторији

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: – аналитичар у Одељењу за контролу квалитета вода, седимената и земљишта – 3 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Хемијском факултету, Грађевински факултет и Технолошко-металуршки факултет Опис послова: анализа и праћење квалитета воде и седимената

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку.

Позиција/ сектор: – аналитичар у Одељењу за контролу квалитета ваздуха – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Физичком факултету- Метеорологија, Биолошком факултету или Пољопривредном факултету Опис послова: мониторинг земљишта

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар у Одељењу за индикаторе, извештавање и информациони систем – 1кандидат, Београд Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Пољопривредном факултету

Опис послова: праћење квалитета земљишта

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар у Одељењу националног регистра загађивача – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету организационих наука или Електротехничком факултету или Математичком факултету Опис послова: развој информационог система нациналног регистра извора загађивача

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар у Одељењу за индикаторе, извештавање и информациони систем – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Факултету организационих наука или Електротехничком факултету или Математичком факултету Опис послова: унапређење и развој информационог система

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ СРБИЈЕ

Позиција/ сектор: – аналитичар за лиценцирање и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Електротехничком факултету – Одсек за физичку електронику- смер биомедицински и еколошки инжињеринг Опис послова: анализа и припрема упутства и процедура потребних за спровођење мера радијационе сигурности и безбедности, вођење евиденције о

издатим лиценцама, решењима потврдама, сертификатима и другим подацима од значаја за заштиту од јонизујућих зрачења

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за мониторинг радиоактивности и оцена њеног утицаја на становништво и животну средину – 2кандидата, Београд Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Физичком факултету и Факултету за физичку хемију

Опис послова: праћење обима и промена нивоа радиоактивноти и оцена њеног утицаја на становништву и заштиту животне средине,процена утицаја повишеног садржаја радионуклида у животној средини; вођење евиденције о нивоима радиоактивности

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за послове нуклеарне сигурности и управљање радиоактивним отпадом – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Електротехничком факултету – Одсек за физичку електронику- смер биомедицински и еколошки инжињеринг, Технолошко- металуршки факултет Опис послова: анализа и припрема прегледа и оцене спровођења мера нуклеране сигурности приликом избора локације,изградње, пробног рада,

пуштања у рад, коришћење и трајног престанка рада нуклеарних објеката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за послове еверопских интеграција, међународне сарадње и вођење пројеката – 2 кандидата, Београд Услови:студенти завршне године или VII/1 степен на Електротехничком факултету , Физичком факултету или Факултету за физичку хемију

Опис послова: припрема процеса интеграције Републике Србије у чланство ЕУ; сарадња са Канцеларијом за европске интеграције и другим државним органима и међународним организацијама; послови усклађивања законодавства са правном тековином ЕУ

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за послове нуклеарне безбедности и евиденција нуклеарних материјала – 2 кандидата, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Електротехничком факултету – Одсек за физичку електронику- смер биомедицински и еколошки инжињеринг Опис послова: преглед захтева и документације за издавање дозвола за промет радиоактивних и нуклеарних материјала; припрема потребне

документације за издавање дозвола за промет радиоактивних и нуклеарних материјала

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Позиција/ сектор: – програмер обуке за климатске промене, заштиту животне средине и одрживи развој – 1 кандидат,Београд Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Физичком факултету- студијски програм: метеорологија

Опис послова: учешће у припреми, рализацији пројеката, стратегија и програма за обуку и образовање у области климатских промена;учествовање у организацији семинара из области климатских промена; учешће у припреми предлога међународних пројеката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за методе испитивања климатских екстрема и оцену ризика – 1 кандидат, БеоградУслови: студенти завршне године или VII/1 степен на Физичком факултету- студијски програм: метеорологија

Опис послова: развој, тестирање и примена одабраних метода за оцену и прогнозу ризика у вези са климатским променама и екстремима; процена ризика од климатских промена применом приступа анализе рањивости и анлизе појаве климатских екстрема

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за заштиту биља – 1 кандидат, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Физичком факултету- студијски програм: метеорологија или Пољопривредном факулету Опис послова: учешће у припреми, рализацији пројеката, стратегија и програма за обуку и образовање у области климатских промена; учествовање у организацији семинара из области климатских промена; учешће у припреми предлога међународних пројеката

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за обраду података о протицају воде и обраду физичко- географских карактеристика сливова – 1кандидат, Београд Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Грађевинском факултету (Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство) или Пољопривредном факулету Опис послова: утврђивање и ажурирање функција протицаја воде за хидролошке станице; израчунавање протицаја воде за све ходролошке станице;

анализа годишњих елеманата биланса површинских вода дуж водотока и критичка контрола извршених прорачуна за све хидролошке станице; одређивање педолошких карактеристика тла заступљености пољопривредних култура на одређеном сливу и подручјима применом ГИС технологије

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

Позиција/ сектор: – аналитичар за мрежу хидролошки станица подземних вода– 1 кандидат, Београд

Услови: студенти завршне године или VII/1 степен на Грађевинском факултету (Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство) или Рударско- геолошком факулету (хидрогеологија)

Опис послова: анализа резултата извршених мерења, организација узорковања подземних вода, изрда програма и надзор на изградњи,одржавању и ревитализацији објеката мреже хидролошких станица подземних вода; контрола и верификација података у процесу припреме за публиковање хидролошког годишњег извештаја подземних вода

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Позиција/ сектор: стручни сарадник за електричну енергију -1 кандидат, Београд Услови: машински или електротехнички факултет, знање страног језика, познавање рада на рачунару, пожељно електроинжињер – енергетичар

Опис послова: студијско – аналитички послови и припрема енергетско-техничких података за израду методологија за обрачун електричне енергије и методологија за приступ и коришћење система за пренос и дистрибуцију енергије; припрема енергетско-техничкеподлоге и друге аналитичке материјале о производним, преносним и дистрибутивним системима и елемената за процену трошкова енергетских субјеката; анализа техничке документације у поступку издавања и одузимања лиценци, специфични послови везани за учешће и сарадњу у међународним и регионалним организацијама и асоцијацијама

Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену, у канцеларији и лабораторији, у трајању од 3 месеца уз менторску подршку

 

Kontext 2014-Saša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријављивање кандидата се обавља електронским путем.

За кандидате са Универзитета у Београду: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/PURPprijava

За кандидате са Универзитета у Новом Саду: karijerauns@gmail.com За кандидате са Универзитета у Крагујевцу: razvojkarijere@kg.ac.rs За кандидате са Универзитета у Нишу: karijera@ni.ac.rs Универзитет у Новом Пазару: razvojkarijere@np.ac.rs

За пријаву на конкурс кандидати треба да доставе на горе наведене адресе:

-Биографију

-Мотивационо писмо

-Потврда о студирању или скениране прве две стране индекса

Рок за пријаве: 4.април 2014.

Advertisements
 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: