RSS

Arhive kategorija: EU Fondovi za projekte-EU Founds

Ostati dinosaurus ili preživeti?

Ostati dinosaurus ili preživeti?

Digitalizacija zvuči kao otrcana fraza ali kada vas stigne u realnom poslovanju onda stvarno vidite da morata da se promenite i napredujete da biste preživeli.

Situacija je u velikim kompanijama lakša u smislu alokacije resursa i planiranja ali ne i brzini primene inovacija. U malim i srednjim preduzećima lampice se kasnije pale ali kada se upale, preduzetnici brzo kreću da primenjuju inovacije i digitalizuju se jer im od toga zavisi opstanak.

Šta sve može biti inovacija sada ne zavisi samo od toga gde živite, šta radite i koji su vam klijenti već se na globalnom nivou takmičite sa svim stejkholderima.

  1. Kako popuniti CV za posao
  2. Potrebni industrijski limari za rad u Kelnu
  3. Potrebni automehaničari, autoelektričari i autolakileri za rad u Plitvicama

Puno je ideja, ali malo realizacije jer nedostaju sredstva za implementaciju inovacije a posebnio je to izraženo kod malih i srednjih preduzeća.

Zbog svega ovoga sam se aktivno uključila da sa partnerima u edukaciji doprinesem što više širenju svesti o potrebi ubraznih promena u sektoru malih i srednjih preduzeća, jer u suprotnom izumrećemo kao dinosaurusi.

Rakija proizvedena u komšiluku mesta rođenja Mihajla Idworskog Pupina
Đorđe Šagić čovek koji je osnovao Teksas
WHY INVEST IN DUBAI?
Kako da iskoristite veštine digitalnog marketinga i unapredite svoj biznis, zaradu i karijeru?

Sa kolegom Boško Nektarijević sam organizovala dva uspešna on-line seminara o bitnosti inovacija i korišćenju AI za potrebe pisanja projekata za EU fondove.

Sledeći termin za webinar ,,Novi EU fondovi za privredu i preduzetnike 2023-2024” je 03.03.2023. od 10h uživo online.

Više informacija na https://eu-access.info/ Ili pozivom na +381 63 333 037

Da li je mogućaregenaracija gena na principu generatora Nikole Tesle ?
Savremena kvantna medicina će pobediti viruse i savremni stresni život modernog čoveka

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 22. februara 2023. inč EU Fondovi za projekte-EU Founds

 

Novi EU fondovi za privredu i preduzetnike 2023-2024

Novi EU fondovi za privredu i preduzetnike 2023-2024

Šta su to evropski fondovi, gde se nalaze informacije o konkursima, kako da se prijavim za bespovratna sredstva koja dodeljuje EU, na ova pitanja dobićeš odgovor ako se registruješ za webinar ,,Novi EU fondovi za privredu i preduzetnike 2023-2024” koji će biti održan 03.03.2023. od 10h uživo on-line.

Organizator webinara je Evropska Trening Akademija a polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim  otvorenim konkursima relevantnim za privredu i preduzetnike i različitim načinima kako da dobiju bespovratna sredstva i direktnu pomoć za pisanje projekata.

Na ovom webinar učimo te da:

  • Kreiraš projektnu ideju
  • Napraviš matricu projekta
  • Pronađeš izvore finansiranja
  • Umrežiš se sa relevantnim partnerima
  • Napraviš projektni konzorcijum
  • Popuniš projektnu dokumentaciju

Kotizacija za učešće na webinaru iznosi €120 + PDV a za dva i više polaznika odobrava se popust od 10%.

Trening vodi Boško Nektarijević, BBA, MBA sa preko 20 godina iskustva u radu sa EU fondovima.

Više informacija na https://eu-access.info/ Ili pozivom na +381 63 333 037.

 

Konkurs za projekte-IPARD PROGRAM ZA PERIOD OD 2014-2020 GODINE

Business people team

Group of business people. Business team. Isolated over white background

IPARD II program predstavlja program pretpristupne pomoći Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije čiji je cilj da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i stanovništvu ruralnih područja kako bi se stvorili uslovi za postepeno jačanje kapaciteta i blagovremenu priremu i približavanje EU standardima i zakonima u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane i zaštiti životne sredine.

The adopted measures support investments in the construction and / or reconstruction of facilities, procurement of new machinery, equipment and introduction of new technologies.

The IPARD program is aimed at agricultural farms that tend to modernize their production, improve and expand existing capacities, increase competitiveness and improve their machinery to meet EU standards in the fields of hygiene, food safety, animal welfare and environmental protection.

Na koji sektor se odnosi Mera 1 i ko ima pravo na IPARD podsticaj?

Mera I predstavlja investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i ostalih useva.

Opšti i posebni uslovi za ostvarivanje IPARD podsticaja propisani su Pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Sl. Gl. 84/17, 112/17,78/18) koji je donet na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnici Mere 1 su fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaze se u aktivnom statusu i to:

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

-Preduzetnik

-Privredno društvo

-Zemljoradnička zadruga

Preduzetnici, privredna društava i zemljoradničke ostvaruju pravo na IPARD podsticaj ako protiv njih nije pokrenut postupk stečaja ili likvidacije, računi kod poslovnih banaka nisu u blokadi, niti su bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva, nisu razvrstani u veliko pravno lice, nisu član holdinga ili koncerna niti su povezani sa velikim pravnim licima.

U kojem procentualnom iznosu se utvrđuju IPARD podsticaji u okviru Mere 1?

IPARD podsticaj se utvrđuje u procentualnom iznosu od prihvatljivih troškova investicije umanjen za PDV, i to:

-60% od ukupnih prihvatljivih  troškova,

-65% ako je korisnik mlađi od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta,
-70% ako je mesto investicije u  planinskim područjima -otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom,
+ 10 % za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.


Ko sprovodi postupak odobravanja IPARD podsticaja?

Na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja sprovodi postupak.

Postupak se sastoji iz dve faze:

Prva faza predstavlja postupak za ostvarivanje prava na odobravanje projekta, rok za odlučivanje najduže 9 meseci,

Druga faza predstavlja postupak za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja, rok za odlučivanje najduže 6 meseci.

U okviru postupka za ostvarivanje prava na odobravanje projekta podnosilac zahteva koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene Pravilnikom dostavlja celokupnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost propisanih uslova i poslovni plan.

Pravilnik razlikuje jednostavan i složen poslovni plan u zavisnosti od vrednosti investicije.

Za investiciju do 50.000 eura – priprema se prost poslovni plan

Za investicija preko 50.000 eura – priprema se složen poslovni plan

Koliko je potrebno prikupiti ponuda?

Podnosilac zahteva prikuplja tri ponude za investiciju i prihvatljive troškove prema Listi prihvatljivih investicija i troškova ukoliko je vrednost investicije veća od 10.000 eura.

Ukoliko je vrednost investicije manja od 10.000 eura dostavlja se jedna ponuda. Podnosilac i dobavljač kao i dobavljači međusobno ne smeju da budu povezana lica.

Kada je podnosilac dužan da sprovede projekat i kako se dokazuje da je projekat realizovan?

Korisnik kome je odobren projekat nakon donošenja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobravanju projekta, dužan je da sprovode projekat u ostavljenom roku. Niti jedna radnja ne sme biti preduzeta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, što ovlašćena lica Uprave proveravaju na licu mesta pre samog donošenja rešenja o odobravanju projekta.

Izuzetak predstavlja opšti troškak za izradu poslovnog plana, studije izvodljivosti, priremu projekta i tehničke dokumentacije kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade koje mogu da nastanu u periodu važenja IPARD programa.

Ono što je bitno da se naglasi da korisnik nakon odobravanja  projekta sam finansira odobrenu investiciju.

Sredstva se obezbeđuju iz sopstvenih sredstava ili kredita banke.

Korisnik nije u obavezi da Upravi dokaže da poseduje novčana sredstva za realizaciju investicije.

Kada se vrši isplata odobrenog IPARD podsticaja

Postupak za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja se sprovodi nakon realizacije investicije u skladu sa Rešenjem. Ono što je bitno da se naglasi da se investicija realizuje bezgotovinskim plaćanjem ( isključujući cesiju, asignaciju ili kompenzaciju) što se dokazuje računima, otpremnicama i overenim izvodima banke o prenosu novčanih sredstava. Da bi korisnik ostvario pravo na isplatu IPARD podsticaja, računi poslovnih banaka moraju biti aktivni, poljoprivredno gazdinstvo treba da ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, u sektorima mesa i mleka da ispunjava propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove predviđene propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, kao i druge uslove predviđene Pravilnikom.

Business course

Koje su obaveze korisnika nakon isplate IPARD podsticaja?

Nakon isplate IPARD podsticaja korisnik je dužan da čuva dokumentaciju u skladu sa zakonom, da obeleži predmet investicije, da namenski koristi, ne otuđi niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u period od 5 godina od dana isplate, kao i da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup, uvid u dokumentaciju i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat ovlašćenim licima Uprave, Nacionalonog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i drugih ovlašćenih institucija.

Za koga IPARD može biti veoma koristan?

Imate farmu, bavite se voćarstvom, povrtlarstvom, uzgojem žitarica i industrijskog bilja ili ste prerađivač u sektoru mleka, mesa, voća i povrća, i planirate da iz sopstvenih izvora ili kredita banke započnete investiciju.

IPARD je idealan instrument za vas kako biste smanjili udeo sopstvenih sredstava i povećali operativnu likvidnost i ostvarili pozamašna bespovratna sredstva.

Kako može da vam pomogne poznavalac propisa iz oblasti IPA fondova, i konsultant za sprovođenje IPARD programa?

Istaknuti i priznati eksperti iz oblasti IPA fondova, konsultanske kuće za sprovođenje IPARD programa koji u svom timu imaju stručnjake za međunarodno i evropsko pravo, revizore i inženjere agronomije mogu vam pomoći pre svega u tumačenju propisa koji regulišu IPARD podsticaje, proceni ishoda konkursa s obzirom na postavljene uslove i trenutno upisano stanje u RPG, ukazivanju na propuste i nepravilnosti u vođenju gazdinstva, uspešnoj izradi poslovnog plana, pripremi i izradi projekta i celokupne dokumentacije nepohodne za ostvarivanje prava na IPARD podsticaj.

Author: Sanja Šarić, specialist in European law

Info: manager@sasamihajlovic.com

 
 

Отворен конкурс програма Европски ПРОГРЕС за подршку микро и малим предузећима

Развојни програм Европски ПРОГРЕС објавио је јавни позив за доделу бесповратне помоћи предузетницима, микро и малим предузећима са циљем да се повећа производња и створе услови за отварање нових радних места. Европска унија и Влада Швајцарске су за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде у 34 општине југоисточне и југозападне Србије, определиле укупно 250.000 евра. Јавни позив биће отворен до 10. јуна 2016.
Право учешћа на конкурсу имају предузетници, микро и мала предузећа која су регистрована 2013. или 2014. године на територији једне од 34 општине обухаваћене програмом Европски ПРОГРЕС. Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном власништву, да имају остварену пословну добит на крају 2015. године као и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса.

„Европска унија и Влада Швајцарске путем овог јавног позива пружају подршку приватном сектору који је кључан за економски раст и повећање запослености“, рекао је Грем Тиндал, менаџер Европског ПРОГРЕСа.

Програм ће подржати најмање 12 пројеката, а додељена средства по пројекту не могу прећи 25.000 евра за мало предузеће и 15.000 евра за микро предузеће или предузетника, док подносиоци пројеката треба да обезбеде финансијско учешће од 30% од тражене вредности донације. Европски ПРОГРЕС неће додељивати новчана бесповратна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављена опрема или пружене услуге које треба да допринесу повећању продуктивности, отварању нових радних места и ширењу тржишта. Предуслов за финансирање пројеката јесте спремност апликаната да спроводе активности друштвено одговорног пословања.

„Очекујемо да представници приватног сектора осмисле и спроведу активности којима ће подржати ширу заједницу, попут пружања подршке локалним организацијама, организовања јавних радова или учешћа у хуманитарним акцијама“, истакла је Оливера Костић, менаџерка сектора за конкурентност у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Како би приближио услове конкурса, Европски ПРОГРЕС ће у периоду од 18. до 28. априла 2016. године одржати информативне сесије на југоистоку и југозападу Србије и то у: Врању, Лесковцу,  Књажевцу, Новом Пазару, Ивањици, Пријепољу, Бујановцу и Нишу.

Више информација о самом позиву као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/

Активности Европског ПРОГРЕСа, програма који доприноси одрживом развоју јужне и југозападне Србије, Европска унија и Влада Швајцарске подржава са укупно 24,46 милиона евра. Програм има за циљ да ојача локалну администрацију, створи повољније окружење за развој инфраструктуре и привреде као и побољшање спровођења политика у области социјалне инклузије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Општине обухваћене програмом – Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на југозападу Србије, као и Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац на југоистоку земље.

 

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

Masters 4

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

U okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji sufinansira Evropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), objavljen je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim budžetom u vrednosti 24.800.000 evra,  namenjen projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije.

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1601 biće otvoren do 26. avgusta 2016. godine za strateške projekte, koji su u skladu sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju mogućnost da unaprede kvalitet života u Programskoj oblasti.

Za više informacija kliknite ovde.

 
 
%d bloggers like this: